30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1161 قانون مدنی

در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

error: