30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1158 قانون مدنی

طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

error: