30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1157 قانون مدنی

زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاهدارد.

error: