30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1156 قانون مدنی

زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد.

error: