30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1155 قانون مدنی

زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.

error: