30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1153 قانون مدنی

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

error: