30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1150 قانون مدنی

عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمیتواند شوهر دیگر اختیار کند.

error: