30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1149 قانون مدنی

رجوع در طلاق بهر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون بقصد رجوع باشد.

error: