30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1148 قانون مدنی

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

error: