30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1147 قانون مدنی

طلاق مبارات آنستکه کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

error: