30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1144 قانون مدنی

در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

error: