30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1143 قانون مدنی

طلاق بر دو قسم است : بائن و رجعی

error: