30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1142 قانون مدنی

طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

error: