30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1141 قانون مدنی

طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.

error: