30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 114 قانون مدنی

هیچیک از شرکاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.

error: