30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1139 قانون مدنی

طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه بانقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود.

error: