30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1138 قانون مدنی

ممکن است صیغه طلاق را بتوسط وکیل اجرا نمود.

error: