30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1137 قانون مدنی

ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.

error: