30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1136 قانون مدنی

طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.

error: