30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1135 قانون مدنی

طلاق باید منجر باشد و طلاق معلق بشرط باطل است.

error: