30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1134 قانون مدنی

طلاق باید بصیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

error: