30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1133 قانون مدنی

مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.

error: