30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1132 قانون مدنی

در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

error: