30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 113 قانون مدنی

مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.

error: