30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1126 قانون مدنی

هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم بامراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

error: