30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1125 قانون مدنی

جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

error: