30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1124 قانون مدنی

عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

error: