30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1123 قانون مدنی

عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود :

1- قرن.

2- جذام.

3- برص.

4- افضاء

5- زمین گیری.

6- نابینائی از هر دو چشم.

error: