30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1122 قانون مدنی

عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

1- عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود.

2- خصاء

3- عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد.

4- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد.

error: