30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1121 قانون مدنی

جنون هر یک از زوجین بشرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

error: