30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1120 قانون مدنی

عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می- شود.

error: