30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 112 قانون مدنی

هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یکطرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.

error: