30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1118 قانون مدنی

زن مستقلا می تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.

error: