30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1117 قانون مدنی

شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

error: