30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1114 قانون مدنی

زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل بزن داده شده باشد.

error: