30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1113 قانون مدنی

در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

error: