30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1112 قانون مدنی

اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده1129 رفتار خواهد شد.

error: