30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1111 قانون مدنی

زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه بمحکمه رجوع کند در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن آن محکوم خواهد کرد.

error: