30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1110 قانون مدنی

در عده وفات زن حق نفقه ندارد.

error: