30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1108 قانون مدنی

هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

error: