30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1106 قانون مدنی

در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است.

error: