30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1105 قانون مدنی

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.

error: