30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1104 قانون مدنی

زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود بیکدیگر معاضدت نمایند.

error: