30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1103 قانون مدنی

زن و شوهر مکلف بحسن معاشرت با یکدیگرند.

error: