30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1102 قانون مدنی

همینکه نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.

error: