30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 110 قانون مدنی

بنا به طور ترصیف و وضع سر تیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می کنند.

error: