30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 11 قانون مدنی

اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول0

error: