30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1099 قانون مدنی

در صورت جهل زن بفساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.

error: