30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1097 قانون مدنی

در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

error: