30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 1096 قانون مدنی

در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمیشود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

error: